• თბილისი
  • 35°C
  • 06 ივლისი, 2020
article

"პირბადის ხანგრძლივი ტარება იწვევს გონების დაკარგვას, კომაში ჩაგდებას, კრუნჩხვებს..."

ბი­ო­სა­მე­დი­ცი­ნო კორ­პო­რა­ცია CALYPTE-ს ჟე­ნე­ვის ფი­ლი­ა­ლის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, ხა­თუ­ნა ჯან­ჯა­ლია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში პირ­ბა­დე­ე­ბის ხარგრძლი­ვად მოხ­მა­რე­ბის საფრ­თხე­ებ­ზე წერს:

"ხან­გრძლი­ვად ნიღ­ბის (პირ­ბა­დის) ტა­რე­ბის მქა­და­გებ­ლე­ბის და მა­ტა­რებ­ლე­ბის სა­ყუ­რა­დღე­ბოდ

გარ­და იმი­სა, რომ ჩვენს ცხვირ­ხა­ხა­ში თა­ნამ­ცხოვ­რე­ბი არა­პა­თო­გე­ნუ­რი ან პი­რო­ბი­თპა­თო­გე­ნუ­რი მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მე­ბი ანა­ე­რო­ბულ პი­რო­ბებ­ში შე­იძ­ლე­ბა პათოგენურად გა­და­იქ­ცნენ და ეს უკა­ნას­კნე­ლი მო­მაკ­ვდი­ნე­ბელ მტრად მო­ევ­ლი­ნოს ში­ნა­გან ორ­გა­ნო­ებს და უკურ­ნე­ბე­ლი პა­თო­ლო­გი­ე­ბი გა­მო­იწ­ვი­ოს, ასე­ვე, ვიდთან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ნიღ­ბე­ბის ხან­გრძლი­ვი ტა­რე­ბა იწ­ვევს ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მებს, დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ნახ­ში­რორ­ჟან­გის ჩა­სუნ­თქვის გამო, ვითარდება ჰი­პოქ­სია, რაც თა­ვის მხრივ იწ­ვევს თავ­ბრუს­ხვე­ვას, დაღ­ლი­ლო­ბას, ძი­ლად მიგ­დე­ბას, ოფ­ლი­ა­ნო­ბას, კა­ნის გა­მოშ­რო­ბას და სუნ­თქვის უკ­მა­რი­სო­ბას. სხვა­დას­ხვა პა­თო­ლო­გი­ე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებ­ში შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს გო­ნე­ბის და­კარ­გვა, კო­მა­ში ჩაგ­დე­ბა, ჰი­პერ­ვენ­ტი­ლა­ცია, კუნ­თე­ბის მო­დუ­ნე­ბა და კრუნჩხვები!

P.S. ნი­ღა­ბი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ი­ყე­ნოთ 1-1.5 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში და გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ნი­ღა­ბი უნდა მო­ა­თავ­სოთ სა­ნაგ­ვე ურ­ნა­ში. ერთი და იგი­ვე ნიღ­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა მრა­ვალ­ჯე­რა­დად სპე­ცი­ა­ლუ­რი და­მუ­შა­ვე­ბის გა­რე­შე კა­ტე­გო­რი­უ­ლად იკ­რძა­ლე­ბა!

ნი­ღა­ბი უნდა ატა­როს ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­მა ადა­მი­ან­მა, რათა სხვას არ გა­დას­დოს ინ­ფექ­ცია, ხოლო ჯან­მრთელ ადა­მი­ანს ნი­ღა­ბი არ სჭირ­დე­ბა!".

შე­გახ­სე­ნებთ, სა­ქარ­თვე­ლო­ში 17 აპ­რი­ლი­დან და­ხუ­რულ სა­ჯა­რო სივ­რცე­ში პირ­ბა­დის ტა­რე­ბა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გახ­და, დღეს მისი ტა­რე­ბა სა­ვალ­დე­ბუ­ლოა სა­ვაჭ­რო ობიქ­ტებ­შიც, ტრან­სპორ­ტში და ტაქ­სებ­ში.


თეგები :