• თბილისი
  • 9°C
  • 25 იანვარი, 2021
article

5 ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერ­ძი

ეცა­დეთ, ოჯახ­ში გარ­თუ­ლე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ზე იზ­რუ­ნოთ. მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ მე­გობ­რებ­სა და ახ­ლობ­ლებს. სა­ნამ ძველ საქ­მე­ებს არ დაასრულებთ, ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის წა­მო­წყე­ბა არც იფიქ­როთ.

 

კურო

ბოლო დროს სულ უფრო ხში­რად გინ­დათ, რომ სა­კუ­თარ ცხოვ­რე­ბა­ში რა­ღაც შეც­ვა­ლოთ, თუმ­ცა ეცა­დეთ, მოვ­ლე­ნე­ბი არ და­აჩ­ქა­როთ. შე­საძ­ლოა, ბოლო წამს ყველაფერი შე­იც­ვა­ლოს. ცნო­ბი­ე­რი­სა და ქვეც­ნო­ბი­ე­რის ურ­თი­ერ­თკავ­ში­რი სწო­რი დას­კვნე­ბის გა­მო­ტა­ნა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

 

ტყუ­პე­ბი

ნერ­ვებს გა­უფრ­თხილ­დით - ამ დღეს მო­სა­ლოდ­ნე­ლია მე­გობ­რებ­თან ან ნა­თე­სა­ვებ­თან კონ­ფლიქ­ტი. შე­საძ­ლოა, ცხოვ­რე­ბის შეც­ვლის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდეთ. მოვლენებს ნუ და­აჩ­ქა­რებთ - დღეს რა­დი­კა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის შე­სა­ფე­რი­სი დღე არაა. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, ძველ გა­ტა­ცე­ბას და­უბ­რუნ­დეთ.

 

კირჩხი­ბი

ამ დღეს სევ­და და მო­წყე­ნი­ლო­ბა და­უშ­ვე­ბე­ლია, თუნ­დაც ში­ნა­გან მღელ­ვა­რე­ბას ებ­რძო­დეთ. ოჯა­ხუ­რი საქ­მე­ე­ბის­გან და­ის­ვე­ნეთ და ოჯა­ხურ წრე­ში გა­ერ­თეთ. დაზოგეთ ელექტრო­ე­ნერ­გია და სა­ღა­მო სან­თლე­ბის შუქ­ზე გა­ა­ტა­რეთ. ერი­დეთ ალ­კოჰო­ლურ სას­მე­ლებს, რად­გან შე­იძ­ლე­ბა თავი აგატ­კი­ოთ და ხა­სი­ა­თი გაგიფუჭოთ.

 

ლომი

მშვე­ნი­ე­რი დღეა პრო­ფე­სი­უ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის. სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ახ­ლე, მე­გობ­რუ­ლი რჩე­ვა ან ნა­თე­სა­ვებ­თან შეხ­ვედ­რა თქვენს მა­ტე­რი­ა­ლურ კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე სა­სი­კე­თოდ აი­სა­ხე­ბა. ერი­დეთ სა­კუ­თარ თავ­ზე მე­ტის­მე­ტად დიდი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის აღე­ბას და ერ­თბა­შად რამ­დე­ნი­მე საქ­მის კე­თე­ბას.

 

ქალ­წუ­ლი

რთულ პი­რო­ბებ­თან ადაპ­ტი­რე­ბის უნა­რის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა მო­გი­წევთ. თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში სე­რი­ო­ზუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. ეს მტკივ­ნე­უ­ლი პრო­ცე­სი იქ­ნე­ბა, ამი­ტომ ნერ­ვებს გა­უფრ­თხილ­დით და მოვ­ლე­ნებს ნუ და­აჩ­ქა­რებთ.

 

სას­წო­რი

რთუ­ლი დღეა. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია დაბ­ნე­უ­ლო­ბა და გარ­შე­მომ­ყოფ ადა­მი­ა­ნებ­თან კონ­ფლიქ­ტი. გირ­ჩევთ, სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბის შედ­გე­ნა და სა­ბო­ლოო გადაწყვეტილების მი­ღე­ბა სხვა დრო­ის­თვის გა­და­დოთ. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი შე­სა­ფე­რი­სი დროა სა­პი­რის­პი­რო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის­თვის.

 

მო­რი­ე­ლი

წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა ძა­ლი­ან ძნე­ლი იქ­ნე­ბა, რად­გან მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სე­რი­ო­ზუ­ლი წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბე­ბი და დიდი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი. მხო­ლოდ სა­კუ­თა­რი თა­ვის იმე­დი უნდა გქონ­დეთ. სა­კუ­თა­რი თა­ვის რწმე­ნა და­გეხ­მა­რე­ბათ, რომ ყვე­ლა გა­მოც­დას გა­უძ­ლოთ და წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ოთ.

 

მშვილ­დო­სა­ნი

თქვე­ნი პირ­და­პი­რო­ბა შე­საძ­ლოა, ახ­ლო­ბელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის და­ძაბ­ვის მი­ზე­ზი გახ­დეს. ზედ­მეტ­მა ემო­ცი­უ­რო­ბამ და უტაქ­ტო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა წარმატებაში ხელი შე­გი­შა­ლოთ. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ჯან­მრთე­ლო­ბის ან ქო­ნებ­რივ სა­კი­თხებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი.

 

თხის რქა

სა­ვა­რა­უ­დოდ, ყვე­ლა პრობ­ლე­მა ფუ­ლის შე­მო­დი­ნე­ბას ან, პი­რი­ქით, გა­დი­ნე­ბას უკავ­შირ­დე­ბა. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი ან სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მდგომარეობის სწრა­ფი ცვლი­ლე­ბა. გირ­ჩევთ, მეტი იფიქ­როთ სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე.

 

მერ­წყუ­ლი

წარ­მა­ტე­ბა თქვენს მხა­რე­საა. თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია უე­ცა­რი ცვლი­ლე­ბა. ინ­ტუ­ი­ცია და წინ­და­ხე­დუ­ლე­ბა და­გეხ­მა­რე­ბათ სწო­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბის პოვ­ნა­ში. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რომ გა­ბე­დულ­მა და სა­რის­კო ნა­ბი­ჯ­მა სო­ლი­დუ­რი მო­გე­ბა მო­გი­ტა­ნოთ. მთა­ვა­რია, დრო­უ­ლად შე­ჩე­რე­ბა შეძ­ლოთ.

 

თევ­ზე­ბი

ამ დღეს თან ახ­ლავს აუხ­სნე­ლი შფოთ­ვა. გა­ო­რე­ბა, ტყუ­ი­ლი და შეც­დო­მე­ბი. დი­დია ინ­ფექ­ცი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის რის­კი. გახ­სოვ­დეთ, რომ ნდო­ბა და მე­ტის­მე­ტი მგრძნო­ბი­ა­რო­ბა შე­იძ­ლე­ბა დეპ­რე­სი­ის მი­ზე­ზი გახ­დეს. ეცა­დეთ, სა­კუ­თარ თავ­ში საყ­რდე­ნი წერ­ტი­ლი მო­ნა­ხოთ და თქვენს ფსი­ქი­კა­ზე, მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბა­სა და პრო­ფე­სი­ულ მოღ­ვა­წე­ო­ბა­ზე სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის გავ­ლე­ნას შე­ე­წი­ნა­აღ­მდე­გოთ. იყა­ვით უფრო ძლი­ე­რი და სრულ­ყო­ფი­ლე­ბას მი­უ­ახ­ლოვ­დე­ბით.


თეგები :

ჰოროსკოპი